Česká společnost bezkrevní medicíny/Czech Society of Bloodless Medicine

STANOVY
Česká společnost bezkrevní medicíny
Czech Society of Bloodless Medicine

Část první
Obecná ustanovení

Článek 1
Název a postavení

 1. Česká společnost bezkrevní medicíny (dále jen CSBM) je dobrovolnou, odborně-vědeckou organizací. Sdružuje osoby a organizace, které se podílejí na propagaci, rozvoji a používání bezkrevní léčby v klinické praxi.
 2. Anglický název Společnosti zní Czech Society of Bloodless Medicine (ve zkratce CSBM).
 3. Společnost je nevládní a nepolitická organizace, ustavená v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb.
 4. CSBM je samostatnou právnickou osobou, která udržuje kontakt s dalšími lékařskými odbornými společnostmi.
 5. Sídlem CSBM je Brno.
 6. CSBM působí na území České republiky.

Článek 2
Poslání a cíle

 1. Hlavním posláním činnosti CSBM je péče o zvyšování úrovně odborných znalostí v oblasti bezkrevní medicíny, a to nejen svých členů, ale i členů dalších lékařských společností a všech zdravotních pracovníků.
 2. Hájí a zastupuje odborné zájmy svých členů.
 3. Dbá o rozvoj a rozšiřování vědeckých poznatků v oboru bezkrevní medicíny a o jejich využívání v léčebné péči.
 4. Podílí se na zvyšování povědomí odborné i laické veřejnosti o metodách bezkrevní medicíny.
 5. Podporuje vzdělávání lékařů a ostatních členů CSBM v bezkrevní medicíně.
 6. Podporuje účast lékařů a ostatních členů CSBM na odborných akcích.
 7. Podporuje mezinárodní spolupráci na poli bezkrevní medicíny.
 8. Dbá o dodržování etických zásad při výkonu zdravotnického povolání.

Článek 3
Formy činnosti

 1. CSBM pořádá a organizuje domácí a mezinárodní vzdělávací akce (kongresy, sympozia, konference, semináře, kurzy, přednášky, apod.).
 2. Vykonává odbornou poradenskou činnost.
 3. CSBM udržuje styky s ostatními odbornými společnostmi v ČR a v zahraniční a poskytuje jim potřebné údaje o svých odborných akcích.
 4. CSBM se podílí na zvyšování zdravotní osvěty obyvatelstva pomocí mediálních prostředků.

Část druhá
Organizační uspořádání

Článek 4
Výbor CSBM

 1. Činnost CSBM řídí pětičlenný výbor.
 2. Funkční období pro členy výboru i předsedu je pětileté.
 3. V průběhu funkčního období může výbor kooptovat dalšího člena, pokud někdo ze členů výboru rezignuje na funkci nebo dlouhodobě nemůže funkci vykonávat (déle než 1 rok) nebo v mimořádně závažných případech.
 4. Volby členů výboru i revizorů jsou korespondenční. Řídí je tříčlenná volební komise, která je ustavena před vypsáním voleb výborem CSBM ze členů CSBM. Volby probíhají každých pět let. Členy výboru se stane 5 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů bez ohledu na odevzdaný počet hlasů, kandidáti na následujících dvou místech se stanou revizory.
 5. Revizoři se účastní schůzí výboru, mají poradní hlas, nemají však hlasovací právo. Jejich hlavní povinností je dohlížet na řádné hospodaření společnosti.
 6. V čele výboru stojí předseda. Předseda je volen hlasováním na první schůzi výboru po skončených volbách. Na stejné schůzi je ze členů výboru volen jeden místopředseda a vědecký sekretář.
 7. Předseda je oficiálním představitelem CSBM. Řídí schůze výboru, podává členům zprávu o činnosti, zastupuje společnost při oficiálních jednáních apod. V urgentních situacích rozhoduje jménem výboru a předkládá svá rozhodnutí výboru k dodatečnému schválení.
 8. Místopředseda a vědecký sekretář pomáhají předsedovi v plnění jeho povinností.
 9. Při nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda.
 10. Vědecký sekretář je odpovědný za písemnou agendu, za informace členstvu, za přípravu akcí společnosti. Připravuje podklady pro jednání výboru. Vědecký sekretář vede administrativu CSBM.
 11. Při hlasování výboru rozhoduje prostá většina přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Výborová schůze je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny členů výboru.

Část třetí
Základní ustanovení členství

Článek 5
Individuální členství

 1. Individuálním členem CSBM se může stát každý občan starší 18 let, který pracuje v oboru nebo chce činnost CSBM aktivně podporovat. O řádné členství se každý jednotlivec uchází písemně s uvedením osobních dat a odborné kvalifikace. Výbor CSBM žádost projedná a o přijetí každého nového člena informuje žadatele i členstvo.

Článek 6
Kolektivní členství

 1. Kolektivním členem CSBM se může stát každá instituce, která používá nebo vyrábí léky a preparáty, které se používají jako alternativy transfuze krve, nebo používá nebo vyrábí vybavení, která se používají pro šetření krví a zástavu krvácení, a jejíž práce je v souladu s cíly a úkoly společnosti.

Článek 7
Práva člena CSBM

Každý člen CSBM má následující práva:

 1. Využívat pomoci a podpory CSBM v činnostech vyplývajících z poslání a cílů CSBM.
 2. Účastnit se vzdělávacích akcí pořádaných CSBM.
 3. Obracet se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na výbor CSBM.
 4. Volit a být volen do orgánů CSBM.
 5. Být informován o činnosti CSBM.

Článek 8
Povinnosti člena CSBM

Každý člen CSBM je povinen:

 1. Dodržovat stanovy a předpisy CSBM.
 2. Přispívat k naplňování poslání a cílů CSBM.

Článek 9
Ukončení členství

 1. Každý člen CSBM může kdykoliv ukončit své členství písemným oznámením výboru CSBM.
 2. Členství lze pozbýt vyloučením pro mimořádně závažné medicínské nebo etické přestupky.
 3. O ukončení členství rozhoduje po projednání výbor společnosti.

Část čtvrtá 
Majetek a hospodaření

Článek 10
Spravování majetku a hospodaření

 1. CSBM jako samostatná právnická osoba je způsobilá nabývat práv a zavazovat se v majetkových věcech.
 2. Základním zdrojem příjmů jsou dobrovolné příspěvky.
 3. Výbor CSBM usiluje o to, aby získával další zdroje příjmů.
 4. Výbor CSBM určuje podmínky finančního hospodaření.
 5. Za účelné hospodaření odpovídá vědecký sekretář společnosti v souladu s platnými předpisy.
 6. Veškeré hospodaření CSBM je kontrolováno revizory CSBM.

Část pátá
Závěrečná ustanovení 

Článek 11

 1. V případném sporu členů s výborem může písemně požádat část členstva (minimálně 30 % členské základny) o ustavení smírčí komise. Při sporu o základních otázkách zásadního významu lze vyslovit výboru nedůvěru.
 2. Vznikne-li tato situace, výbor CSBM rozhodne o vypsání předčasných voleb.
 3. V případě vzniklého sporu o výklad stanov rozhoduje hlasováním výbor CSBM.
 4. Tyto stanovy vstupují v platnost dnem jejich schválení.
 5. Společnost zaniká rozhodnutím dvoutřetinové většiny členů společnosti.

 

Stanovy CSBM v této verzi vstoupily v platnost dnem 30. prosince 2008

Doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc.
předseda CSBM
MUDr. Bronislav Stibor
místopředseda CSBM
Prim. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.
vědecký sekretář CSBM